Priser og forretningsbetingelser

Generelt

Vilkårene er gældende mellem Plast Center Danmark, PCD, og rekvirenten for alle opgaver udført af PCD herunder prøvning, analyse, rådgivning, undervisning, informationssøgning og formidling.

Vilkårene er også gældende i andre og senere aftaler mellem PCD og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept fin­der ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af PCD.

 1. Opgaveindhold

  1. Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.
  2. Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt PCD forudser væsentlige prismæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hin­drin­ger for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre el­ler standse arbejdet, jf. pkt. 6.1.
  3. PCD er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten for­ven­te­de resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at PCD’s vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.
  4. PCD er berettiget til at lade opgaver udføre af tredjemand.
 2. Fortrolighed

  1. PCD udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede af­ta­ler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse af knowhow hos rekvirenten, som PCD bliver gjort be­kendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom.
  2. Såfremt et forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almen interesse, kan PCD lade dis­se resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en hemmeligholdelsesaftale som nævnt i pkt. 2.1.
  3. Når PCD påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rek­virenten respektere, at PCD kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.
  4. PCD er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som PCD ifølge lovgivningen har en for­plig­telse til at afgive.
 3. Offentliggørelse

  1. PCD’s rapporter må af rekvirenten kun offentliggøres i deres helhed.
  2. Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres uden tilladelse fra PCD.
  3. PCD har ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af PCD udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt PCD konstaterer fejl eller mangler i disse.
 4. Rettigheder

  1. De materielle resultater, som PCD frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave og retten til at udnytte dem, tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, så­som prototyper, udleveres til rekvirenten på dennes anmodning, så snart slutafregning har fundet sted.
  2. Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som PCD udvikler eller konstaterer i forbindelse med op­­gavens løsning, tilhører PCD, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne ret­tig­heder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.
 5. Honorering og betalingsbetingelser

  1. Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde enten iflg. tilbud eller iflg. gældende prisliste.
  2. Ved overskridelse af betalingstiden fremsendes rykkerskrivelse samt faktura tillagt et rykkergebyr på DKK 500,00 og et rentetillæg på 1½% pr. påbegyndt måned.
  3. Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde be­ta­les efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere PCD de udgifter vedrørende det afbestilte eller ud­skudte arbejde, som PCD uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde.
  4. Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med PCD’s skriftlige sam­tykke.
 6. Ansvarsregulering

  1. PCD er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og for­søm­melser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 6.2-6.11. I intet tilfæl­de er PCD ansvarlig for tabsvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes PCDs fejl eller for­sømmelser.
  2. Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 6, er PCD uden ethvert ansvar for even­tuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.
  3. PCD er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af PCD af­gi­vet rådgivning eller prøvningsrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede op­ga­ve eller det beskrevne formål.
  4. Afsluttes PCDs arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en ud­talelse, om hvilken det er anført, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er PCD ikke ansvarlig medmindre, der foreligger grov uagtsomhed hos PCD.
  5. PCD er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, så­fremt PCD særskilt har påtaget sig en skriftlig garanti for opgavens færdiggørelse til et bestemt tids­punkt.
  6. PCD er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af PCD uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.
  7. Er en eller flere andre udover PCD ansvarlige over for rekvirenten, hæfter PCD kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af PCD.
  8. Har PCD modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er PCD alene ansvarlig for tab eller be­ska­digelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er PCDs ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at PCD har udvist grov uagtsomhed, og PCDs ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er af­talt, vil opbevaring hos PCD kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.
  9. I forbindelse med rådgivning er PCD ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser. PCD er ansvarlig i henhold til ABR 89, pkt. 6.2., og PCD’s samlede økonomiske an­svar kan ikke overstige 5 gange det udbetalte honorar. PCD har rådgiveransvarsforsikring hos Tryg, policenr. 670 4.532.030.046.
  10. Hvis PCD af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person,- tings- og formueskade, som er forvoldt af PCDs arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at skadesløsholde PCD for et­­hvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod PCD efter reg­ler­­ne i dette afsnit 7. PCD kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på PCDs veg­ne.
  11. PCD kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden tre år efter le­vering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. PCDs ansvar er i øvrigt betinget af, at rek­vi­ren­ten reklamerer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstede­væ­rel­sen af et muligt erstatningsansvar for PCD. Uanset nævnte tre års frist er PCD uden ansvar for ska­der, som det med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse.
 7. Tvister

  1. Såfremt der opstår en tvist mellem PCD og rekvirenten i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke kan løses gennem forhandling mellem parterne af­gøres af Det Danske Voldgiftsnævn med værneting i Esbjerg på grundlag af dansk ret.

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet